Jahana Ng’eno Ngong  powerful message to Hon Justice Kemei at Kipsitet.

Jahana Ng’eno Ngong Speech at Kipsitet during 2022 campaign.